Strona wygasła! pl.mfirma.eu

Twoja strona nadal znajduje się na serwerze pl.mfirma.eu, ale nie jest widoczna w Internecie dla innych użytkowników. Aby móc w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego serwisu skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.

Ok

Regulamin


Kia Picanto
Kia Picanto

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW OK

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa szczegółowo warunki najmu samochodów zawieranych przez Szymon Maksalon w ramach wypożyczalni samochodów oraz regulaminu i stosuje się do wszystkich umów najmu.

2.Integralną częścią Regulaminu jest Cennik – zwany dalej Cennikiem.

3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

4.Strony: - klient /najemca/

- wynajmujący /Szymon Maksalon/.

5. Najemca samochodu musi mieć ukończone 21 lat. Musi posiadać ważny Dowód Osobisty lub paszport /w przypadku obcokrajowca/oraz musi posiadać od co najmniej roku ważne i honorowane na terytorium Polski prawo jazdy. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „dane kierowcy" wymogów wskazanych w tym punkcie, Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.

6. Samochód może być kierowany przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5 wymienioną w umowie najmu w pozycji „dane kierowcy" lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu.

Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może zostać oddany przez Najemcę osobie niewymienionej w umowie najmu, jako kierujący pojazdem.

7. W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu, Najemca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Wynajmującego o tym fakcie. W przypadku braku bezzwłocznego powiadomienia Najemca odpowiedzialny jest za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8. Najemca jest bezwzględnie zobowiązany do zapewnienia, aby osoba kierująca wynajętym pojazdem posiadała stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem, wymagane przez polskie prawo oraz spełniała wymogi i w momencie kierowania wynajętym pojazdem posiadała dokumenty określone w Regulaminie.

9. W razie udostępnienia przez Najemcę wynajętego samochodu osobie niespełniającej kryteriów zawartych w Regulaminie lub niewskazanej w umowie najmu, jako osoba upoważniona do prowadzenia pojazdu lub osobie, której takiego upoważnienia nie udzielił Wynajmujący, Najemca będzie zobowiązany zapłacić karę umowną w kwocie określonej w Cenniku.

10. Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub /i umowy najmu, dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego. Najemca na obowiązek każdorazowo zapoznać osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

11. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w „Protokole przekazania pojazdu", w zależności od tego,która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

12.W przypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu uzyska informację o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie ustalą termin przekazania pojazdu.

13. W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

OBOWIĄZKI WYNAJMUJACEGO

14. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godz., w miarę możliwości zapewni Najemcy pojazd zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy o wystąpieniu zdarzenia, które unieruchomiło samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godz. /w zależności od tego, które ze zdarzeń następuje później/. Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów, tj. okresu od godz. 19.00 w piątek do godz. 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godz. 19.00 dnia poprzedniego do godz.7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem ww. czasookresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodowi wynajętego. W wypadku, gdy samochód zastępczy posiada niższy standard wysokość czynszu ulega odpowiedniemu obniżeniu. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości nie nastąpi w razie:

a.wystąpienia, choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu, tablic(y) rejestracyjnej.

b. unieruchomienia wynajętego pojazdu po za terytorium RP.

OBOWIĄZKI NAJEMCY

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

15. W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terenie RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane).

b. zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków).

c.wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działanie świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych).

d. Stosowanie w samochodach paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej samochodu.

e.utrzymywanie samochodu w należytej czystości.

16. Przemieszczenie wynajętego samochodu po za terytorium RP jest nie dopuszczalne i niedozwolone.

W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 18 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu po za granicami, Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.

17. W szczególności zabrania się:

a.holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

c.palenia tytoniu w samochodzie,

d.dokonywania w wynajmowanym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego

e.przewożenia w samochodzie jakichkolwiek zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w podpunkcie d niniejszego punktu wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

18. Wynajmujący lub inne osoby przez niego uprawnione ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy najemcy sposobu korzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

OPŁATY

19. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do jednej godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

20. Oplata za wynajem oraz kaucja pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy. Opłaty za wynajem oraz kaucję pobieramy gotówką.

21. Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

22. W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za dwa pełne okresy płatności wynajmujący może bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości 0,1% za każdy dzień opóźnienia w zapłacie z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów.

 

ZWROT LUB WYMIANA POJAZDU

23. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminu.

24. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia telefonicznego i potwierdzenie drogą mailową z wynajmującym. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonany osobiście z wynajmującym.

25. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest, jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z artykułu 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji. W przypadku zgłoszenia Policji przywłaszczenia samochodu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w cenniku.

26. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym.

27. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do wyżej wymienionego ustalonego między stronami miejsca.

28. W przypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości ustalonej w cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

29. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg. stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

30. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a.braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz i/lub na zewnątrz.

b. szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodów lub zaniedbaniem Najemcy a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np.: uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia karoserii)

c.szkód rzeczywistych nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy wynajmujący nie uzyska mimo dołożenia należytej staranności odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

d.likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki,

e.odszkodowaniemza utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

31. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utratę dokumentów.

32. W przypadku zagubienia przez Najemcę jednego z wymienionych elementów: dowodu rejestracyjnego, tablic(y) rejestracyjnych(ej), polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w cenniku.

SERWIS, PRZEGLĄDY I NAPRAWY

33. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego przy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z rejestrem obsługi pojazdu lub podanych na protokole przekazania samochodu (tolerancja +- 500km), w miejscu i czasie uzgodnionym z wynajmującym (w razie wątpliwości należy się skontaktować z wynajmującym pod numerem 530 204 804). W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nieudostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np.: utrata gwarancji na samochód, opłata wg. cennika).

34. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie wynajmującego pod numerem 530 204 804 oraz postępować zgodnie ze wskazówkami wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

35. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności wykonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

USZKODZENIA, WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU – PROCEDURA POSTĘPOWANIA

36. W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu wynajmującemu poprzez skontaktowanie się z numerem tel.: 530 204 804 oraz postępowania wg. otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej a także do natychmiastowego wezwania Policji.

37. W wypadku nie powiadomienia Wynajmującego o zdarzeniach wymienionych w punkcie 38,Najemca zostanie obciążony całkowitymi kosztami naprawy samochodu oraz innymi kosztami związanymi z naprawą, które poniesie wynajmujący.

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW

38. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

39. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC, NW zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. Kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu

b. uszkodzenia podczas prowadzenia pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c.uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dozwolonej prędkości, o co najmniej 20km/h albo w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d. wprzypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez wynajmującego do prowadzenia samochodu,

f.szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy AC oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt. 41 ppkt. h oraz ppkt. i regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),

g. wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC (Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),

h. kradzieży samochodu w wyniku, którychzginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Najemca,

i.kradzieżysamochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,

j. włamania w wyniku, którego skradziono radio – całkowity koszt ponosi Najemca,

k. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W/w wymienionych przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

40. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości cen najmu za czas naprawy pojazdu lub czas do wypłaty odszkodowania za utracony pojazd oraz za wszelkie straty, które nie zostaną zrekompensowane wypłaconym przez ubezpieczenie odszkodowaniem.

41. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty). Najemcy ma bezwzględny zakaz przemieszczania pojazdu po za granice RP. Wyjazd po za granicę RP, będzie traktowane, jako kradzież samochodu. Wówczas wynajmujący zastrzega sobie prawo do powiadomienia Policji.

42. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.